Ing. Martina Čičkánová

znalec v odbore stavebníctvo  odhad hodnoty nehnuteľností

Pre vypracovanie znaleckého posudku sú potrebné podklady, ktoré závisia od rôznych faktorov.

Za poskytnuté podklady je zodpovedný objednávateľ. Časť podkladov si vie znalec zabezpečiť svojpomocne (napr. zameranie skutkového stavu nehnuteľnosti, fotodokumentácia, LV, kópia z katastránej mapy a pod.). Pre každú nehnuteľnosť môžu byť podklady individuálne.


Pre vypracovanie posudku sú potrebné dokumenty, ktoré znalcovi slúžia ako podklad pre vypracovanie znaleckého posudku. Tieto podklady zabezpečuje objednávateľ posudku na vlastné náklady a budú mu po vypracovaní vrátené (znalec si vyhotoví kópie).

Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku na nehnuteľnosť

Byt, nebytový priestor

 1. list vlastníctva - informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk),
 2. kópia katastrálnej mapy - informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk),
 3. nadobúdacie doklady - Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva, Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Zámenná zmluva, Dedičské konanie...
 4. vek objektu, doklad vystaví správca domu, alebo bytový podnik
 5. pôdorys bytu, ak nie je priložený v zmluve, kópiu Vám vystaví správca domu alebo bytový podnik. Ak takýto doklad neexistuje - pôdorys po zameraní nakreslím
 6. a iné (napr. znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníckych práv,...)

Rozostavaný byt (nebytový priestor)

 1. list vlastníctva - informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk)
 2. kópia katastrálnej mapy - informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk), nie je potrebná s kolkom
 3. zmluva o výstavbe
 4. stavebné povolenie
 5. pôdorys bytu (nebytového priestoru)

Pozemok (v zastavanom území obce)

 1. list vlastníctva - informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk)
 2. kópia katastrálnej mapy - informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk)
 3. nadobúdacie doklady - Zmluva o prevode do osobného vlastníctva, Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Zámenná zmluva, Dedičské konanie...
 4. geometrický plán iba ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené na kópii katastrálnej mapy
 5. územno plánovacia informácia - je potrebná, ak na LV je druh pozemku uvedený napríklad ako orná pôda - teda iný druh ako zastavaná plocha alebo záhrada. Tento podklad slúži pre zdokladovanie, že predmetný pozemok je možné zastavať
 6. a iné (napr. znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníckych práv,..)

Pozemok (mimo zastavaného územia obce) - určené na stavbu

     1.      Informácia o územnom pláne, alebo územné rozhodnutie, stavebné povolenie

Rodinný dom, chata, rekreačný dom, obytný dom...

 1. list vlastníctva - informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk)
 2. kópia z katastrálnej alebo pozemkovej mapy na pozemky, (parcely) na ktorých sa stavby nachádzajú - informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk)
 3. nadobúdacie doklady -Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva, Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Zámenná zmluva, Dedičské konanie...
 4. vek objektu - doklady k stavbám, z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb (stavebné povolenia s vyznačením právoplatnosti, kolaudačné resp. užívacie povolenia )
 5. projektová dokumentácia stavieb (ak existuje), resp. zamerania skutkového stavu stavieb, pri rozostavanom dome - kompletná
 6. geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným katastrálnym úradom (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu - iba v prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy
 7. zmluva o výstavbe (pri rozostavanom dome)
 8. a iné (napr. znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníckych práv, revízne správy od rozvodov médií a technických zariadení)

Prevádzkové a podnikateľské objekty

 1. list vlastníctva - informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk)
 2. kópia z katastrálnej alebo pozemkovej mapy na pozemky, (parcely) na ktorých sa stavby nachádzajú - informatívna kópia z internetu (www.katasterportal.sk)
 3. nadobúdacie doklady - Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Zámenná zmluva, Dedičské konanie, Zmluva o prevode
 4. vek objektu - doklady k stavbám, z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb (stavebné povolenia s vyznačením právoplatnosti, kolaudačné resp. užívacie povolenia )
 5. projektová dokumentácia stavieb (ak existuje), resp. zamerania skutkového stavu stavieb, pri rozostavanom dome - kompletná
 6. geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným katastrálnym úradom (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu - iba v prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy
 7. Zmluvy o zriadení vecných bremien
 8. Zmluvy o správe nehnuteľností
 9. Iné zmluvy obmedzujúce užívanie nehnuteľností, resp. zmluvy spojené s užívaním nehnuteľností (napr. Predkupné právo, ..)
 10. Zmluvy o službách spojených s údržbou nehnuteľností alebo prehlásenie, že nie sú uzatvorené
 11. Údaje o vlastníkovi a výmerách cudzích pozemkov zastavaných stavbami klienta.
 12. Doklady potrebné pre stanovenie výnosu (Nájomné zmluvy, Poistné zmluvy, Ročné náklady na prevádzku stavieb - nehnuteľností (elektria, plyn, dodávka tepla, dodávka TÚV SV, likvidácia odpadov a iné), Daňový výmer k dani z nehnuteľností za predchádzajúce obdobie (ročný) alebo záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností.
Ing. Martina Čičkánová - znalec z odboru Stavebníctvo - odhad hodnoty nehnuteľností - vypracovanie znaleckých posudkov - cicmar@post.sk - 0908 863 585
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!